گرامر مقدماتی: زمان حال ساده: ساختن سوال – Present Simple: Questions – قسمت دوم

گرامر مقدماتی: زمان حال ساده (Simple Present) – قسمت اول

زمان آینده کامل (Future Perfect)

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی Future continuous in English

گرامر Future Continuous – زمان آینده استمراری در انگلیسی

رایگان

زمان حال کامل در گرامر زبان انگلیسی – Present Perfect

استفاده از can could و be able to در زبان انگلیسی

استفاده از Can, Could و be able to در زبان انگلیسی

تفاوت will و be going to برای زمان آینده در زبان انگلیسی

کاربرد will در زبان انگلیسی – قسمت سوم

کاربرد های اصلی will در زبان انگلیسی – قسمت دوم

رایگان

معرفی will و کاربرد آن در گرامر انگلیسی – قسمت اول

رایگان

کاربرد ساختار I was going to در زبان انگلیسی

تفاوت ساختار I’m going to do و I’m doing در زبان انگلیسی

استفاده از Present Simple (زمان حال ساده) برای آینده

رایگان

گرامر انگلیسی: تفاوت everyone با every one در انگلیسی

رایگان

گرامر انگلیسی: درس 37 – Present Tenses For The Future

پشتیبانی میهن انگلیش :)