رایگان

معرفی was و were در زبان انگلیسی (to be: was & were)

رایگان

زمان حال کامل در گرامر زبان انگلیسی – Present Perfect

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن Rango (رنگو)

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با فیلم: INTRO: At the morgue

رایگان

خواندن بهتر متن های انگلیسی – Better Reading

رایگان

یادگیری زبان انگلیسی با انیمیشن Onward (2020)

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با سریال Prison Break

رایگان

معرفی will و کاربرد آن در گرامر انگلیسی – قسمت اول

رایگان

آموزش انگلیسی با سریال Breaking Bad

رایگان

کاربرد ساختار I was going to در زبان انگلیسی

رایگان

گرامر انگلیسی: تفاوت everyone با every one در انگلیسی

رایگان

گرامر انگلیسی: درس 37 – Present Tenses For The Future

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با سریال Better Call Saul

رایگان

گرامر انگلیسی – درس 24 – Past Perfect بخش اول – گذشته کامل

رایگان

گرامر انگلیسی – درس 19 – Conditionals – جملات شرطی – بخش اول

پشتیبانی میهن انگلیش :)