گرامر مقدماتی: زمان حال ساده: ساختن سوال – Present Simple: Questions – قسمت دوم

گرامر مقدماتی: زمان حال ساده (Simple Present) – قسمت اول

استفاده از there در زبان انگلیسی

استفاده از کلمه there در زبان انگلیسی (There is / There are)

اسم در گرامر انگلیسی (Nouns in English)

رایگان

معرفی was و were در زبان انگلیسی (to be: was & were)

مبحث to be در زبان انگلیسی (قسمت سوم – ساختار جملات سوالی)

معرفی This, That, These, Those در زبان انگلیسی

معرفی what در زبان انگلیسی

معرفی یک کاربرد ساده از What در زبان انگلیسی

گرامر مقدماتی: حالت منفی فعل های Be

گرامر مقدماتی زبان انگلیسی: فعل های Be – قسمت اول

رایگان

خواندن بهتر متن های انگلیسی – Better Reading

تلفظ زمان گذشته افعال باقاعده در زبان انگلیسی (افعال گذشته ed- دار)

استفاده از فعل های play, go و do برای ورزش ها در انگلیسی

حروف اضافه مربوط به فضا و مکان در انگلیسی: under , on top of, between, inside, outside

تفاوت they’re, their و there در زبان انگلیسی (تلفظ ها)

پشتیبانی میهن انگلیش :)