video

در این ویدیو، به یکی از ساختار های مربوط به صفت ها در زبان انگلیسی می پردازیم: ساختار مقایسه ای. ساختار جملات مقایسه در زبان انگلیسی به این صورت است:

… adjer + than …

چند مثال برای این دسته از جملات:

My car is faster than your car.

I am richer than you. (You can also say: I am richer than you are)

He is smarter than his brother.

Lions are bigger than hens.

Iran is bigger than Qatar.

پشتیبانی میهن انگلیش :)