video

در این جلسه ویدیویی، به معرفی صفات (صفت ها) در زبان انگلیسی می پردازیم. کاربرد آن ها را معرفی می کنیم و جایگاه صفت در جمله را بررسی می کنیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)