در این ویدیو، به ادامه مبحث صفات مقایسه در زبان انگلیسی می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)