در این آموزش به بررسی مبحث صفات در انگلیسی همراه با کتاب درسی می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)