در این آموزش، به بررسی نگارش صحیح صفت ها در زبان انگلیسی می پردازیم و همراه با کتاب درسی نکاتی را مرور می کنیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)