در این درس، به بررسی بخش دوم از لغات و اصطلاحات درس اول زبان انگلیسی دهم می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)