در این درس، به بررسی لغات و اصطلاحات درس یک از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)