پادکست VIP میهن انگلیش

VIP Podcast #3– Eating in a Buffet

در این قسمت از پادکست VIP میهن انگلیش، به بررسی یک پاراگراف در زبان انگلیسی می پردازیم تحت عنوان Eating ...
باز کردن این قسمت

VIP Podcast #2 – A conversation with my professor

در این قسمت از پادکست VIP میهن انگلیش، در قالب یک مکالمه بین یک دانشجو و استاد دانشگاه، لغات و ...
باز کردن این قسمت

VIP Podcast #1 – Getting Ready for work

در این قسمت از پادکست VIP میهن انگلیش، به بررسی و یادگیری لغاتی می پردازیم که مربوط به سر کار ...
باز کردن این قسمت
پشتیبانی میهن انگلیش :)