اصطلاح شماره 6 – What’s up this weekend?

میهن انگلیش: پادکست آموزش زبان انگلیسی اصطلاح شماره 6 - What's up this weekend? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share CastBox RSS Feed Share Link Embed Subscribe: CastBoxدر این قسمت از...

اصطلاح شماره 5 – I’m going to kick back

میهن انگلیش: پادکست آموزش زبان انگلیسی اصطلاح شماره 5 - I'm going to kick back Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 07:51 Subscribe Share CastBox RSS Feed Share Link Embed Subscribe: CastBoxدر این قسمت از...

اصطلاح شماره 4 – To Sleep In

میهن انگلیش: پادکست آموزش زبان انگلیسی اصطلاح شماره 4 – To Sleep In Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share CastBox RSS Feed Share Link Embed Subscribe: CastBoxدر این قسمت از پادکست اصطلاحات...

#3 – What do you do for a living?

میهن انگلیش: پادکست آموزش زبان انگلیسی #3 - What do you do for a living? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share CastBox RSS Feed Share Link Embed Subscribe: CastBoxدر این قسمت، یکی از رایج...

#2 – How are you doing?

میهن انگلیش: پادکست آموزش زبان انگلیسی #2 - How are you doing? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share CastBox RSS Feed Share Link Embed Subscribe: CastBoxدر این قسمت، به معرفی یک اصطلاح می...