این ویدیو، اولین ویدیو از مجموعه آموزش های کتاب American English File – Starter می باشد که در آن به بررسی یونیت اول – می پردازیم.

Unit 1 – Part A

Unit 1A

پشتیبانی میهن انگلیش :)