زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – گرامر: بررسی ساختار جملات با استفاده از will

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – گرامر: مبحث آینده (will) در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – Reading: Endangered Animals – پاسخ به سوالات متن

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – Reading: Endangered Animals

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – مکالمه درس اول

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – لغات و اصطلاحات: بخش دوم

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – لغات و اصطلاحات: بخش اول

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – لغات و اصطلاحات: حیوانات

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – لغات و اصطلاحات

پشتیبانی میهن انگلیش :)