سطح سبز (متوسطه به بالا)

سطح سبز شامل آموزش های متوسطه و متوسطه به بالا می شود.


این اولین جلسه از مجموعه ویدیو های آموزش گرامر از میهن انگلیش است که در آن به ساختار جمله در ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، با Direct Object و Indirect Object آشنا می شویم - یعنی مفعول مستقیم و غیر مستقیم در ...
مشاهده آموزش
این جلسه، اولین جلسه برای معرفی زمان ها در انگلیسی در مجموعه ویدیو های آموزش گرامر زبان انگلیسی است که ...
مشاهده آموزش
گرامر زمان حال ساده در انگلیسی - Present Simple
در این جلسه، به معرفی زمان حال کامل یا Present Simple در زبان انگلیسی می پردازم. یکی از مهم ترین ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به بررسی تفاوت میان زمان حال ساده یعنی Present Simple  و همچنین زمان حال استمراری یا Present ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به تفاوت میان دو ساختار در زبان انگلیسی می پردازیم. یعنی تفاوت بین جملاتی که ساختار آنها ...
مشاهده آموزش
این جلسه، ادامه درس شماره 5 از مجموعه درس های گرامر زبان انگلیسی است. در این جلسه، به تفاوت بین ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به معرفی و آموزش زمان گذشته ساده یا Past Simple در زبان انگلیسی می پردازیم. در واقع ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به معرفی نکاتی مهم درباره ساختار سوالات و جملات منفی در زبان انگلیسی می پردازیم. به دلیل ...
مشاهده آموزش
این جلسه، دومین جلسه مربوط به مبحث زمان گذشته در انگلیسی می شود. در جلسه قبلی، به زمان Past Simple ...
مشاهده آموزش
پشتیبانی میهن انگلیش :)