آموزش انگلیسی با مستند The Hunt

گرامر مقدماتی: زمان حال ساده: ساختن سوال – Present Simple: Questions – قسمت دوم

گرامر مقدماتی: زمان حال ساده (Simple Present) – قسمت اول

استفاده از there در زبان انگلیسی

استفاده از کلمه there در زبان انگلیسی (There is / There are)

اسم در گرامر انگلیسی (Nouns in English)

رایگان

معرفی was و were در زبان انگلیسی (to be: was & were)

مبحث to be در زبان انگلیسی (قسمت سوم – ساختار جملات سوالی)

معرفی This, That, These, Those در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل (Future Perfect)

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی Future continuous in English

گرامر Future Continuous – زمان آینده استمراری در انگلیسی

معرفی what در زبان انگلیسی

معرفی یک کاربرد ساده از What در زبان انگلیسی

رایگان

زمان حال کامل در گرامر زبان انگلیسی – Present Perfect

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – At the morgue – قسمت دوم: توضیحات

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با فیلم: INTRO: At the morgue

گرامر مقدماتی: حالت منفی فعل های Be

پشتیبانی میهن انگلیش :)