زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – گرامر: بررسی ساختار جملات با استفاده از will

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – گرامر: مبحث آینده (will) در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – Reading: Endangered Animals – پاسخ به سوالات متن

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – Reading: Endangered Animals

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – مکالمه درس اول

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – لغات و اصطلاحات: بخش دوم

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – لغات و اصطلاحات: بخش اول

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – لغات و اصطلاحات: حیوانات

زبان انگلیسی پایه دهم – درس اول: Saving Nature – لغات و اصطلاحات

صفت ها در زبان انگلیسی: صفات مقایسه ای – بخش اول: Comparative

صفت ها در زبان انگلیسی: ساختار برابری(تساوی) – As good as

معرفی صفت ها در زبان انگلیسی: Adjectives in English

پشتیبانی میهن انگلیش :)